ស្ថានភាពរបាយការណ៍សរុប

142 សូចនាករ
138បានរាយការណ៍តាមអ៊ីនធឺណិត97%
4ស្វែងរកប្រភពទិន្នន័យ3%


ស្ថានភាពតាមគោលដៅ

គ្មានភាពក្រីក្រ

6 សូចនាករ
4បានរាយការណ៍តាមអ៊ីនធឺណិត67%
2ស្វែងរកប្រភពទិន្នន័យ33%


អត់ឃ្លានសូន្យ

8 សូចនាករ
7បានរាយការណ៍តាមអ៊ីនធឺណិត88%
1ស្វែងរកប្រភពទិន្នន័យ13%


សុខភាពល្អនិងសុខុមាលភាព

22 សូចនាករ
21បានរាយការណ៍តាមអ៊ីនធឺណិត95%
1ស្វែងរកប្រភពទិន្នន័យ5%


ការអប់រំប្រកបដោយគុណភាព

17 សូចនាករ
17បានរាយការណ៍តាមអ៊ីនធឺណិត100%
0ស្វែងរកប្រភពទិន្នន័យ0%


សមភាព​យេនឌ័រ

12 សូចនាករ
12បានរាយការណ៍តាមអ៊ីនធឺណិត100%
0ស្វែងរកប្រភពទិន្នន័យ0%


ទឹកស្អាតនិងអនាម័យ

5 សូចនាករ
5បានរាយការណ៍តាមអ៊ីនធឺណិត100%
0ស្វែងរកប្រភពទិន្នន័យ0%


ថាមពលមានតំលៃសមរម្យនិងស្អាត

4 សូចនាករ
4បានរាយការណ៍តាមអ៊ីនធឺណិត100%
0ស្វែងរកប្រភពទិន្នន័យ0%


ការងារសមរម្យនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

9 សូចនាករ
9បានរាយការណ៍តាមអ៊ីនធឺណិត100%
0ស្វែងរកប្រភពទិន្នន័យ0%


ឧស្សាហកម្មការច្នៃប្រឌិតនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

7 សូចនាករ
7បានរាយការណ៍តាមអ៊ីនធឺណិត100%
0ស្វែងរកប្រភពទិន្នន័យ0%


កាត់បន្ថយវិសមភាព

5 សូចនាករ
5បានរាយការណ៍តាមអ៊ីនធឺណិត100%
0ស្វែងរកប្រភពទិន្នន័យ0%


ទីក្រុងនិងសហគមន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព

4 សូចនាករ
4បានរាយការណ៍តាមអ៊ីនធឺណិត100%
0ស្វែងរកប្រភពទិន្នន័យ0%


ការប្រើប្រាស់និងផលិតកម្មប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ

4 សូចនាករ
4បានរាយការណ៍តាមអ៊ីនធឺណិត100%
0ស្វែងរកប្រភពទិន្នន័យ0%


សកម្មភាពអាកាសធាតុ

5 សូចនាករ
5បានរាយការណ៍តាមអ៊ីនធឺណិត100%
0ស្វែងរកប្រភពទិន្នន័យ0%


ជីវិតនៅក្រោមទឹក

6 សូចនាករ
6បានរាយការណ៍តាមអ៊ីនធឺណិត100%
0ស្វែងរកប្រភពទិន្នន័យ0%


ជីវិតនៅលើដី

9 សូចនាករ
9បានរាយការណ៍តាមអ៊ីនធឺណិត100%
0ស្វែងរកប្រភពទិន្នន័យ0%


សន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌ - ស្ថាប័នរឹងមាំ

3 សូចនាករ
3បានរាយការណ៍តាមអ៊ីនធឺណិត100%
0ស្វែងរកប្រភពទិន្នន័យ0%


ភាពជាដៃគូសម្រាប់គោលដៅ

10 សូចនាករ
10បានរាយការណ៍តាមអ៊ីនធឺណិត100%
0ស្វែងរកប្រភពទិន្នន័យ0%


global_goals.18-short

6 សូចនាករ
6បានរាយការណ៍តាមអ៊ីនធឺណិត100%
0ស្វែងរកប្រភពទិន្នន័យ0%