ចំណុចដៅនិងសូចនាករ

គោលដៅ 7.1

នៅឆ្នាំ ២០៣០ ធានានូវលទ្ធភាពទទួលបានសេវាកម្មថាមពលដែលមានតំលៃសមរម្យអាចទុកចិត្តបាននិងទំនើប

សូចនាករ 7.1.1

សមាមាត្រប្រជាជនដែលមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ ស្ថានភាពសូចនាករ បានរាយការណ៍

គោលដៅ 7.2

នៅឆ្នាំ ២០៣០ បង្កើនចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៃថាមពលកកើតឡើងវិញនៅក្នុងល្បាយថាមពលពិភពលោក

សូចនាករ 7.2.1

ចំណែកថាមពលកកើតឡើងវិញក្នុងការប្រើប្រាស់ថាមពលចុងក្រោយសរុប ស្ថានភាពសូចនាករ បានរាយការណ៍

គោលដៅ 7.3

នៅឆ្នាំ ២០៣០ បង្កើនអត្រាសកលទ្វេដងនៃការកែលម្អប្រសិទ្ធភាពថាមពល