ប្រភេទរង

ជ្រើសរើសប្រភេទចេញពីបញ្ជីខាងក្រោមដើម្បីមើលការបំបែកទិន្នន័យផ្សេងៗគ្នា។ ខ្លះនឹងមិនមានទេរហូតដល់ថ្នាក់ខ្ពស់ត្រូវបានជ្រើសរើស។

ទាញយកចំណងជើងស៊ីអេសអេស ទាញយកប្រភពស៊ីអេសអេស

Headline data

តារាងនេះផ្តល់ទិន្នន័យមេតាសម្រាប់សូចនាករជាក់ស្តែងដែលអាចរកបានពីស្ថិតិ% country_name ដែលនៅជិតសូចនាករ SDG សកលដែលត្រូវគ្នា។ សូមកត់សម្គាល់ថាទោះបីជាសូចនាករអេសជីជីសកលអាចប្រើបានយ៉ាងពេញលេញពីស្ថិតិស្ថិតិប្រទេស% តារាងនេះគួរតែត្រូវបានពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់ព័ត៌មានស្តីពីវិធីសាស្រ្តជាតិនិងព័ត៌មានមេតាដាតាផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងប្រទេស% ។

តារាងនេះផ្តល់ព័ត៌មានអំពីទិន្នន័យមេតាសម្រាប់សូចនាករអេសជីជីដែលបានកំណត់ដោយគណៈកម្មការស្ថិតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ [១០៨] ទិន្នន័យមេតាសកលពេញលេញ [១៨០] ត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ដោយផ្នែកស្ថិតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។