ចំណុចដៅនិងសូចនាករ

គោលដៅ 8.1

រក្សាបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់មនុស្សម្នាក់ៗស្របតាមកាលៈទេសៈជាតិនិងជាពិសេសយ៉ាងហោចណាស់កំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប ៧ ភាគរយក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច។

គោលដៅ 8.2

សម្រេចបាននូវផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្រិតខ្ពស់តាមរយៈការធ្វើពិពិធកម្មការធ្វើឱ្យប្រសើរបច្ចេកវិទ្យានិងការច្នៃប្រឌិតរួមទាំងផ្តោតលើវិស័យបន្ថែមតម្លៃខ្ពស់និងពឹងផ្អែកលើកម្លាំងពលកម្ម។

សូចនាករ 8.2.2.1

global_indicators.8-2-2-1-title ស្ថានភាពសូចនាករ បានរាយការណ៍

សូចនាករ 8.2.2.2

global_indicators.8-2-2-2-title ស្ថានភាពសូចនាករ បានរាយការណ៍

សូចនាករ 8.2.2.3

global_indicators.8-2-2-3-title ស្ថានភាពសូចនាករ បានរាយការណ៍

សូចនាករ 8.2.3.1

global_indicators.8-2-3-1-title ស្ថានភាពសូចនាករ បានរាយការណ៍

សូចនាករ 8.2.3.2

global_indicators.8-2-3-2-title ស្ថានភាពសូចនាករ បានរាយការណ៍

គោលដៅ 8.9

នៅឆ្នាំ ២០៣០ បង្កើតនិងអនុវត្តគោលនយោបាយដើម្បីលើកកម្ពស់ទេសចរណ៍ប្រកបដោយចីរភាពដែលបង្កើតការងារនិងលើកកម្ពស់វប្បធម៌និងផលិតផលក្នុងស្រុក

គោលដៅ 8.a

បង្កើនជំនួយសម្រាប់ការគាំទ្រផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជាពិសេសប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចរួមទាំងតាមរយៈក្របខ័ណ្ឌចំរុះដែលបានពង្រឹងសម្រាប់ជំនួយបច្ចេកទេសដែលទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្មដល់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចបំផុត។

សូចនាករ 8.a.1

ជំនួយសម្រាប់ការប្តេជ្ញាចិត្តនិងការផ្តល់ថវិកាពាណិជ្ជកម្ម ស្ថានភាពសូចនាករ បានរាយការណ៍