ចំណុចដៅនិងសូចនាករ

គោលដៅ 18.1

ដើម្បី សម្អាត អណ្តូង រ៉ែ និង សំណល់ ផ្ទុះ នៃ សង្គ្រាម ( ERW ) ទាំង ស្រុង នៅ ឆ្នាំ 2030

គោលដៅ 18.2

កាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដោយសារមីន / ស.ផ.ស នៅតិចជាង ១០នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំត្រឹមឆ្នាំ ២០៣០

គោលដៅ 18.3

លើកកម្ពស់សិទ្ធិ និងលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតមនុស្សដែលមានពិការភាពដោយដីឡូមីន/ERW