ចំណុចដៅនិងសូចនាករ

គោលដៅ 16.3

លើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋនៅថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិនិងធានានូវសិទ្ធិស្មើភាពគ្នាសម្រាប់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា

គោលដៅ 16.7

ធានាឱ្យមានការសំរេចចិត្តចូលរួមការចូលរួមនិងចូលរួមក្នុងការសំរេចចិត្តតំណាងនៅគ្រប់កំរិត

គោលដៅ 16.9

នៅឆ្នាំ ២០៣០ ផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់រួមទាំងការចុះឈ្មោះកំណើត