ចំណុចដៅនិងសូចនាករ

គោលដៅ 13.1

ពង្រឹងភាពធន់និងសមត្ថភាពបន្សាំទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុនិងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់

គោលដៅ 13.2

បញ្ចូលវិធានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅក្នុងគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការជាតិ

សូចនាករ 13.2.2

ការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់សរុបក្នុងមួយឆ្នាំ ស្ថានភាពសូចនាករ បានរាយការណ៍

គោលដៅ 13.3

លើកកំពស់ការអប់រំការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងសមត្ថភាពមនុស្សនិងស្ថាប័នលើការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការបន្សាំការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់និងការព្រមានជាមុន