ចំណុចដៅនិងសូចនាករ

គោលដៅ 11.6

នៅឆ្នាំ ២០៣០ កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថានក្នុងទីក្រុងនីមួយៗរួមទាំងការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសទៅលើគុណភាពខ្យល់និងការគ្រប់គ្រងសំរាមក្នុងក្រុងនិងទីក្រុងដទៃទៀត។

សូចនាករ 11.6.3

global_indicators.11-6-3-title ស្ថានភាពសូចនាករ បានរាយការណ៍

សូចនាករ 11.6.4

global_indicators.11-6-4-title ស្ថានភាពសូចនាករ បានរាយការណ៍